Showbiz Šumadija

KONKURSI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA UREĐENJE I ZAŠTITU ZEMLJIŠTA

ISKOP/BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA
Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji
navodnjavanja može da ostvari ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar u aktivnom statusu, ako je upisao u
Registar parcelu koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, van teritorija autonomnih
pokrajina i koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak,
vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji
navodnjavanja i vlasnik je te parcele.
Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara,
odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu
vrednost.
Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez
uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Podnosilac prijave na konkurs obavezno podnosi:

 1. Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu na katastarskoj parceli na kojoj
  treba da se vrši iskop/bušenje bunara ne stariji od 3 meseca od dana podnošenja prijave;
 3. Predračun izdat u 2022. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana podnošenja
  prijave Upravi, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i
  radova za izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme koja se montira
  sa iskazanim cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani
  radovi kod iskopa/bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima);
  Prijave na Konkurs se podnose zaključno sa 29.08.2022. godine.

NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu
u 2022. godini može da ostvari:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut;
3) obrazovna ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola
strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede;

4) privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim
se uređuje računovodstvo,
5) preduzetnik,
6) zemljoradnička zadruga.
Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje
ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti
40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava koji se odobrava je do 60% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez
uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim
investicionim ulaganjem u smislu ovog Konkursa.
Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000
dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu ovog
Konkursa predstavlja nabavka nove opreme za navodnjavanje, i to:
– pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon) maksimalne snage motora 10 kw,
frekventnog regulatora, komandnog ormana za pokretanje pumpe i zaštitu od rada na suvom,
fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih
cevi, dripova/laterala, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom,
kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i
cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje;
– za potrebe izgradnje bunara: bunarska cev, filterska bunarska cev.
Napomena: sva oprema koja je predmet ostvarivanja prava na sredstva mora da bude
namenjena za navodnjavanje parcela prijavljenih na Obrascu prijave.

Dokumentacija koju svi podnosioci prijave dostavljaju na konkurs

 1. Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave;
 2. Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2022. godini, koji glasi isključivo i samo
  na podnosioca prijave;
 3. Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to:
  a) potvrdu o izvršenom nalogu za prenos ili izvod koji je overen od strane poslovne banke sa
  fiskalnim isečkom kod bezgotovinskog plaćanja ili,
  b) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja ili plaćanja karticom;
 4. Otpremnicu potpisanu od strane podnosioca prijave;
 5. Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je
  utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu prodavca da predmetna oprema ne
  podleže garanciji;
 6. Potpisane izjave Podnosioca prijave koje su sastavni deo obrasca prijave

7.Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno
sedišta podnosioca prijave, da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po
nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije
predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja
prijave.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet
stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za poljoprivredno zemljište
ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA
ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2022. GODINI –

Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i
korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se
prijava odnosi) u 2022. godini ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove
republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.
Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281541,
011/ 3348046 i 011/3282039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

PSSS Smederevo
Snežana Petrović,dipl.inž.poljoprivrede

Ostavite komentar

Ovaj web sajt koristi kolačiće da unapredi naše iskustvo. Ako mislite da je to u redu kliknite OK, ako ne onda ... Prihvatam Pročitaj više